کارفرمایان

شركت مهندسين مشاور گاماسیاب تاکنون موفق به انجام بیش از 350 پروژه مطالعاتي و نظارتي در زمينه هاي مختلف گردیده است.

اسامی کارفرمایانی که این مشاور افتخار همکاری با آنان را داشته عبارتند از :