شرکت های همکار

این مشاور تفاهم نامه همکاری با شرکتهای مختلف مشاور و پیمانکار در زمينه خدمات (طراحي، تأمين و ساخت) طرح هاي صنعت نفت و صنعت آب منعقد نموده است :   

 

پیمانکاران مشاوران
زرین بتن ارشاد تدبیر ساحل پارس
آرون گستر غرب پیکده
شرق سازه کویر سیسمت ترکیه 
تارا پندام
شرکت ساختمانی کومار آمایش آب و خاک
شرکت ساختمانی معتبر زیستاب
سهند سازه البرز پایداری راه و سازه
استحکام ایلام آبفن
بارمان سازه پارس پیاب
آرون آب ریموت
پارس آب تدبیر وزنا
مانا راهیاب ملل
سایبر صنعت ساختار سنج آذر
ماشین سازی ویژه  
جهاد نصر  
آرمه نو