پروژه های بارز مدیریت طرح

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 مدیریت راهبردی عملکرد مناطق 22 گانه در تعمیر و نگهداشت شبکه اصلی شهر تهران شرکت خاکریزآب
2 طراحی، ساخت، خرید، حمل، نصب و بهره برداری ایستگاههای پمپاژ سامانه انتقال آب در کردستان (ژاوه) شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
3 انجام خدمات مشاوره ای عامل چهارم مطالعات مرحله دوم ساماندهی، هدایت و دفع آب های سطحی فاز یک شهر کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
4 مدیریت طرح مطالعات مرحله اول طرح جمع آوری ، هدایت و دفع آب های سطحی شهر کرمانشاه شهرداری کرمانشاه