اهداف

 شرکت گاماسياب  به عنوان شرکتي پويا همواره درصدد افزايش مستمر سطح کيفي فعاليت ها،بهره وري فردي و سازماني و تضمين رضايت ذي نفعان (کارفرمايان، سهامداران، کارکنان، جامعه) خود بوده و به نیابت از تمامی کارکنان مجرب و متخصص خود مراتب تعهد شرکت را در تحقق اهداف والای ذیل اعلام می دارد:

اهداف کوتاه مدت شرکت       

 • افزايش رضايت کارفرما ( مشتری )
 • بهبود و ارتقاء کيفيت خدمات
 • افزايش تطابق پيشرفت مالی و فيزيکی پروژه ها
 • افزايش مبلغ و تعداد قراردادهای منعقد شده
 • توسعه مشارکتهای بازرگانی و تکنولوژيک
 • ارتقاء تجهيزات و نرم افزارهای فنی
 • توسعه آموزش و حضور در عرصه های فنی
 • افزايش رضايت کارکنان
 • ثبت و ارزيابی جنبه های زيست محيطی فعاليتها
 • حفظ نيروهای کليدی و انتشار تجارب آنها

اهداف میان مدت شرکت

 •   ارتقاء نيروی انسانی و توسعه فنی شرکت
 • ارتقاء توانمندی های فنی و تجهيزات شرکت
 • ارتقاء سيستم اداری و کاهش چرخه فعاليتها
 • افزايش کيفيت و گسترش منطقی فعاليتهای شرکت
 • گسترش تفکر توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست

اهداف دراز مدت شرکت

 •  افزايش بهره وری
 • افزايش اعتبار حرفه ای شرکت
 • افزايش بازده اقتصادی
 • دستيابی به بازارهای جديد (داخلی و بين المللی)