استراتژی

در چارچوب ارائه خدمات مهندسی، شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب اهداف استراتژیک خود را براساس استراتژی های زیر استوار نموده است:

مالي (سهامداران)  

 • منطقي کردن هزينه ها
 • افزايش اعتبار حرفه اي شرکت
 • رضايت سهامداران

مشتري

 • درک صحيح از نيازهای مشتريان
 • افزايش رضايت مشتريان
 • کاهش هزينه هاي اجرايي طرح ها با روش هاي علمي از جمله مهندسي ارزش
 • کاهش زمان انجام طرح ها و پروژه ها
 • بهبود مستمر و کاهش خطاهاي تکراري
 • توسعه برنامه ريزي و کنترل پروژه

محصول

 • توسعه فعاليت هاي EPC
 • توسعه فعاليت در طرح هاي بزرگ
 • توسعه فعاليت در مطالعات خاص
 • پيشگيری از آلودگی

 کارکنان

 • ايجاد فضا و محيط مناسب کاري
 • آموزش مستمر و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان
 • ايجاد نشاط و امنيت شغلی و تأمين آسايش و رفاه و رضايت شغلی کارکنان
 • بهبود مستمر ايمنی و بهداشت حرفه ای