پروژه های بارز GIS

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 تهيه نقشه GIS کرخه شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
2 اجرای طرح GIS در شرکت آب و فاضلاب استان البرز شرکت آبفای استان البرز
3 مطالعات  GIS، هواشناسی و هیدرومتری موردی  در سطح استان کرمانشاه شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
4 تهيه نقشه های GIS Ready منابع و مصارف آب سطحی و زيرزمينی شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
5 تهيه نقشه های GIS Ready منابع و مصارف آب سطحی و زيرزمينی شرکت آب منطقه ای همدان
6 تهيه نقشه های GIS Ready کاداستر اراضی زراعی شهرستان صحنه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
7 تهيه نقشه های GIS Ready کاداستر اراضی زراعی شهرستانهای رزن و همدان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
8 تهيه نقشه های GIS Ready شبکه آبياری فرعی اراضی ذهاب شمالی / طرح گرمسيری شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران
9 خدمات  GISواحد مطالعات پايه منابع آب  استان کرمانشاه شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه