آموزش های تخصصی

 

شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت و انگیزه کارکنان خود اقدام به برگزاری انواع سمینار و دوره های آموزشی تخصصی می نماید.

 

عنوان دوره                                   مجری                  
شیوه های نوین پایش لحظه ای شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب
نحوه محاسبه تعدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
بخشنامه سرجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
قانون برگزاری مناقصات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
قراردادها و شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK شرکت نوین پارسیان
آموزش کاربردی نرم افزار GPS تریمبل   شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب
HSE & safety officer شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب
رویه تهیه گزارشات ماهانه و بخشنامه یکپارچه شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب
حفاظت کاتدی و آشنایی با روش های عایق بندی گرم و سرد شبکه های گاز رسانی شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب         
روش تهیه گزارش پیشرفت کار ماهانه بر اساس بخشنامه یکپارچه شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب
سمینار بررسی عیوب کارگاهی متداول جوش مهندسین مشاور مکانیک خاک جاهد - دانشگاه رازی