عضویت در جوامع تخصصی

عضویت شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب در سازمان ها و ارگانهای مختلفی به رسمیت شناخته شده است از جمله :

 • عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران  FIDIC
 • عضويت در کميته فني جامعه مشاوران ايران
 • عضويت در فدراسيون مشاوران کشورهاي اسلامي  FCIC
 • عضویت در گروه شرکت های بین المللی IEGC
 • عضويت در انجمن مهندسين عمران انگلستانICE
 • عضو بنياد جنسيت آب سوئد GWA
 • عضويت در موسسه بين المللي علوم هيدرولوژي انگلستان IAHS
 • عضويت در انجمن مهندسي ارزش ايران
 • عضويت در کميته ملي آبياري و زهکشي ايران
 • عضويت در انجمن مهندسي عمران ايران
 • عضويت در انجمن مهندسي مکانيک ايران
 • عضويت در انجمن مهندسي هيدروليک ايران
 • عضويت در نظام مهندسي ساختمان  ايران